گروه آموزشی راز کنکور
نفرات برتر آزمون 4 اردیبهشت 94 حلول ماه رجب مبارک التماس دعا  نام نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز آسیه بنی اسدی فاطمه جعفرزاده چهارم تجربى 66 7981 جواد جعفر زاده محمد رضا حسنى ياقوتى چهارم تجربى 108 7865 جواد جعفر زاده على كاهى چهارم تجربى 118 7851 جواد جعفر زاده على مشيرى راد چهارم تجربى 1869 6915 آسیه بنی اسدی فاطمه اكبرى چهارم تجربى 1952 6895 سميرا نوروزنژاد مهديه صفرزاده چهارم تجربى 3208 6631 جواد جعفر زاده اميد نامى اسد آباد چهارم تجربى 3208 6631 جواد جعفر زاده محمد زمرديان چهارم…

نفرات برتر آزمون 4 اردیبهشت 94

شنبه 05 ارديبهشت 1394

نفرات برتر آزمون 4 اردیبهشت 94

حلول ماه رجب مبارک التماس دعا

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

آسیه بنی اسدی

فاطمه

جعفرزاده

چهارم تجربى

66

7981

جواد جعفر زاده

محمد رضا

حسنى ياقوتى

چهارم تجربى

108

7865

جواد جعفر زاده

على

كاهى

چهارم تجربى

118

7851

جواد جعفر زاده

على

مشيرى راد

چهارم تجربى

1869

6915

آسیه بنی اسدی

فاطمه

اكبرى

چهارم تجربى

1952

6895

سميرا نوروزنژاد

مهديه

صفرزاده

چهارم تجربى

3208

6631

جواد جعفر زاده

اميد

نامى اسد آباد

چهارم تجربى

3208

6631

جواد جعفر زاده

محمد

زمرديان

چهارم تجربى

3499

6581

آسیه بنی اسدی

محدثه سادات

شمسى

چهارم تجربى

3895

6515

جواد جعفر زاده

فرزان

لطفى

چهارم تجربى

3938

6507

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سعيد مختارى

سيد امير

عباس زاده

چهارم رياضى

484

6990

سعيد مختارى

على

قوى خزان

چهارم رياضى

528

6946

سعيد مختارى

محمدحسين

سيروسى

چهارم رياضى

1157

6474

سعيد مختارى

امير

صالحيان

چهارم رياضى

1602

6247

سعيد مختارى

سيد هاشم

هاشمى نيا

چهارم رياضى

1983

6099

سعيد مختارى

امير

عرب نژاد

چهارم رياضى

2720

5872

نسرين خسروى

فاطمه

خالقى زاده

چهارم رياضى

2767

5860

نسرين خسروى

فاطمه

حسن زاده سراب

چهارم رياضى

2829

5847

مهران جانى

رضا

حاجى زاده

چهارم رياضى

2857

5840

سعيد مختارى

ابوالفضل

محمد پور

چهارم رياضى

3142

5767

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

زهره گلخانى

طاهره

ناروقه

چهارم انسانى

48

7255

حامد رحمتى

امير رضا

اسداللهى

چهارم انسانى

185

6677

حامد رحمتى

جواد

عيدى اسد آباد

چهارم انسانى

188

6668

حامد رحمتى

جواد

ترسى سفتوك

چهارم انسانى

239

6580

حامد رحمتى

مرتضى

خسروى نوقاب

چهارم انسانى

312

6461

زهره گلخانى

الهام

غلامعلى نژاد

چهارم انسانى

329

6439

حميدرضا محمدى

حسين

مسعودى نسب

چهارم انسانى

332

6436

حميدرضا محمدى

ياسر

محمدى

چهارم انسانى

351

6409

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

نصيحتى

چهارم انسانى

451

6291

مسلم خادم

فهيمه

ابراهيم زاده

چهارم انسانى

465

6273

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

آسیه بنی اسدی

زهره

حسن پور

سوم تجربى

678

7062

فرشته حقگو

ندا

جنگجو

سوم تجربى

798

6991

آسیه بنی اسدی

فاطمه

عليزاده

سوم تجربى

1110

6842

محمد عباسى

سجاد

زارعى

سوم تجربى

1256

6776

فرشته حقگو

محبوبه

محمودى

سوم تجربى

1348

6734

آسیه بنی اسدی

فاطمه

خلوصى

سوم تجربى

1804

6559

فرشته حقگو

زهرا

حسن پور

سوم تجربى

1965

6505

محمد عباسى

جواد

ديمه كار

سوم تجربى

2684

6286

محمد عباسى

مجتبى

مشيرى راد

سوم تجربى

2717

6278

محمد عباسى

محمد جواد

داورى

سوم تجربى

2756

6270

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

محمد عباسى

حامد

جعفرزاده

سوم رياضى

249

6849

محمد عباسى

سعيد

عباسى

سوم رياضى

267

6824

محمد عباسى

سيد على

قائمى

سوم رياضى

333

6697

محمد عباسى

امير حسين

آرين زاد

سوم رياضى

383

6621

محمد عباسى

اويس

رمضانى

سوم رياضى

512

6481

فرشته حقگو

كوثر

مجتبائى

سوم رياضى

598

6396

محمد عباسى

محمد شهاب

ساقى

سوم رياضى

717

6284

آسیه بنی اسدی

كوثر

طالبى

سوم رياضى

868

6165

آسیه بنی اسدی

دلارام سادات

ترحمى

سوم رياضى

945

6111

محمد عباسى

محمد

نيك جو

سوم رياضى

965

6102

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

آسیه بنی اسدی

نيلوفر

حبيب الهى

سوم انسانى

94

6521

آسیه بنی اسدی

فاطمه

زرگر

سوم انسانى

103

6472

آسیه بنی اسدی

عارفه

محمدى مطلق

سوم انسانى

110

6437

آسیه بنی اسدی

نفيسه

واثق

سوم انسانى

122

6392

زهره گلخانى

صالحه سادات

ايوب نژاد

سوم انسانى

210

6176

زهره گلخانى

محدثه

مرتضى پور

سوم انسانى

217

6162

اكرم شريفى نژاد

حانيه

رشيدى فندخت

سوم انسانى

229

6124

اكرم شريفى نژاد

سيده سهيلا

حسينى فندخت

سوم انسانى

342

5948

حامد رحمتى

محمد حسين

رجب پور

سوم انسانى

384

5892

حامد رحمتى

حميد رضا

محمد زاده

سوم انسانى

433

5824

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

آسیه بنی اسدی

سوسن

تيزكار

دوم تجربى

257

6964

آسیه بنی اسدی

فاطمه

زارعى پردان

دوم تجربى

2848

5908

حسين غلامعلى نژاد

سروش

فتوحى

دوم تجربى

2927

5887

محمد مهدى وليان

عليرضا

قليپور

دوم تجربى

3735

5728

حسين غلامعلى نژاد

مصطفى

ديمه گى

دوم تجربى

3777

5719

حسين غلامعلى نژاد

محمد

عرب

دوم تجربى

4040

5671

آسیه بنی اسدی

فاطمه سادات

للهى

دوم تجربى

5107

5500

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

نجفى

دوم تجربى

6059

5369

پريسا جانى

مرضيه

امين زاده

دوم تجربى

6115

5361

پريسا جانى

مژگان

على نژاد

دوم تجربى

6607

5292

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

سيد سروش

مرتضوى مقدم

دوم رياضى

92

7116

فرشته حقگو

سيده فرزانه

اسلامى

دوم رياضى

115

7022

حسين غلامعلى نژاد

امير

اسماعيل پور مقدم

دوم رياضى

414

6370

حسين غلامعلى نژاد

سيد على

قاسم زاده

دوم رياضى

418

6362

حسين غلامعلى نژاد

صادق

صادقى

دوم رياضى

875

5925

حسين غلامعلى نژاد

سيد على

ترابى

دوم رياضى

1032

5805

فرشته حقگو

تكتم

نادرى

دوم رياضى

1172

5728

فرشته حقگو

فاطمه

چدانى

دوم رياضى

1404

5590

حسين غلامعلى نژاد

يوسف

افشارى

دوم رياضى

1585

5505

فرشته حقگو

شقايق

يل يل

دوم رياضى

1637

5488

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

حجت

ناروقه

دوم انسانى

3

7364

حسين غلامعلى نژاد

هادى

بزركار

دوم انسانى

7

7163

آسیه بنی اسدی

نفيسه

كفاش دشت بياض

دوم انسانى

56

6378

آسیه بنی اسدی

نرجس

دشتبانى

دوم انسانى

96

6138

حسين غلامعلى نژاد

محمدحسين

دهقان نژاد

دوم انسانى

130

5989

حسين غلامعلى نژاد

سيدمحسن

طالبى مقدم

دوم انسانى

198

5763

حسين غلامعلى نژاد

مرتضى

توسلى نيا

دوم انسانى

289

5560

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حسين غلامعلى نژاد

امين

مقراضى

اول دبيرستان

56

7436

حسين غلامعلى نژاد

سيد مجتبى

ترابى

اول دبيرستان

188

7189

حسين غلامعلى نژاد

رضا

نعمتى

اول دبيرستان

778

6658

حسين غلامعلى نژاد

ناصر

غلامى

اول دبيرستان

1391

6319

پريسا جانى

هما

غفرانى

اول دبيرستان

2753

5836

حسين غلامعلى نژاد

محمد على

اسماعيل نژاد

اول دبيرستان

3893

5564

مهران جانى

حسن

جانى

اول دبيرستان

4116

5519

آسیه بنی اسدی

جميله

باقرزاده

اول دبيرستان

4368

5470

حسين غلامعلى نژاد

مهدى

شاهين

اول دبيرستان

5341

5300

آسیه بنی اسدی

زهراسادات

ناصرى

اول دبيرستان

5948

5209

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

محمد عباسى

حسين

سبزه كار

نقشه‌بردارى سوم

1

7689

محمد عباسى

مهدى

نيك انديش

نقشه‌بردارى سوم

2

7016

اسلام خادم

على

نظرى اسفدن

نقشه‌بردارى سوم

3

6808

اسلام خادم

يونس

اقتدائى

نقشه‌بردارى سوم

3

6759

محمد عباسى

ايمان

جوهرى

نقشه‌بردارى سوم

5

6706

محمد عباسى

محمد

ذاكرى فر

نقشه‌بردارى سوم

7

6574

محمد عباسی

مهران

يعقوبى

نقشه‌بردارى سوم

9

6370

سميه قامتى

اميد

زراعتكار

نقشه‌بردارى سوم

10

6346

محمد عباسى

مرتضى

رازقى

نقشه‌بردارى سوم

11

6320

محمد عباسى

حميد رضا

جلالى

نقشه‌بردارى سوم

13

6295

محمد عباسى

مهدى

براتى

نقشه‌بردارى سوم

15

6018

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

ناهيد هاشمى

سارا

اكبرى

ششم دبستان

57

7350

ناهيد هاشمى

محبوبه سادات

حسينى دشت بياض

ششم دبستان

819

6689

ناهيد هاشمى

محدثه سادات

حسينى دشت بياض

ششم دبستان

894

6658

ناهيد هاشمى

مهلا

كهرمى

ششم دبستان

1198

6544

پريسا جانى

زهره

دلخواه

ششم دبستان

1221

6537

ناهيد هاشمى

زكيه

رزقى

ششم دبستان

1345

6499

پريسا جانى

فاطمه

كيانى

ششم دبستان

1486

6461

ناهيد هاشمى

مهسا

مرتضوى

ششم دبستان

1568

6436

پريسا جانى

رضوان

طحان

ششم دبستان

2061

6322

پريسا جانى

فاطمه

كاهى

ششم دبستان

2367

6261

 

نام

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

مليحه خسروى

مرضيه

وظيفه دوست

ششم نيزهوشان

734

6590

صديقه خزائى

نويد

خزاعى

ششم نيزهوشان

1108

6422

پريسا جانى

مليكا سادات

نصراللهى

ششم نيزهوشان

1573

6271

حامد رحمتى

محمد رضا

خسروى قومنجان

ششم نيزهوشان

2043

6155

مليحه خسروى

عادله

عزيزى

ششم نيزهوشان

2621

6021

مليحه خسروى

فاطمه

قاصرى

ششم نيزهوشان

2890

5967

زهرا جاهد

پويا

فيضى

ششم نيزهوشان

2945

5955

صديقه خزائى

محمد عرفان

آذره

ششم نيزهوشان

3064

5934

مليحه خسروى

فاطمه

عيدى

ششم نيزهوشان

3136

5922

زهرا جاهد

امير محمد

مشيرى راد

ششم نيزهوشان

3276

5892

 

پیروز باشید