گروه آموزشی راز کنکور
نفرات برتر آزمون 1 خرداد 94   نام پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز آسیه بنی اسدی فاطمه جعفرزاده چهارم تجربى 231 7407 جواد جعفر زاده محمد رضا حسنى ياقوتى چهارم تجربى 396 7239 سميرا نوروزنژاد مهديه صفرزاده چهارم تجربى 2140 6654 جواد جعفر زاده محمد زمرديان چهارم تجربى 2526 6590 جواد جعفر زاده على مشيرى راد چهارم تجربى 3387 6453 سميرا نوروزنژاد مهلا سادات اسماعيلى چهارم تجربى 3631 6417 نسرين خسروى زهره ارزاقى چهارم تجربى 3967 6373 آسیه بنی اسدی فاطمه اكبرى چهارم تجربى 4716 6285 جواد…

نفرات برتر آزمون

شنبه 02 خرداد 1394

نفرات برتر آزمون 1 خرداد 94

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

آسیه بنی اسدی

فاطمه

جعفرزاده

چهارم تجربى

231

7407

جواد جعفر زاده

محمد رضا

حسنى ياقوتى

چهارم تجربى

396

7239

سميرا نوروزنژاد

مهديه

صفرزاده

چهارم تجربى

2140

6654

جواد جعفر زاده

محمد

زمرديان

چهارم تجربى

2526

6590

جواد جعفر زاده

على

مشيرى راد

چهارم تجربى

3387

6453

سميرا نوروزنژاد

مهلا سادات

اسماعيلى

چهارم تجربى

3631

6417

نسرين خسروى

زهره

ارزاقى

چهارم تجربى

3967

6373

آسیه بنی اسدی

فاطمه

اكبرى

چهارم تجربى

4716

6285

جواد جعفر زاده

على

كاهى

چهارم تجربى

5910

6159

جواد جعفر زاده

سجاد

مزد آبادى

چهارم تجربى

7669

6005

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سعيد مختارى

على

قوى خزان

چهارم رياضى

1365

6548

سعيد مختارى

امير

صالحيان

چهارم رياضى

1422

6525

سعيد مختارى

سيد امير

عباس زاده

چهارم رياضى

1604

6448

سعيد مختارى

محمدحسين

سيروسى

چهارم رياضى

2253

6215

سعيد مختارى

وحيد

دانش

چهارم رياضى

2832

6050

سعيد مختارى

سيد هاشم

هاشمى نيا

چهارم رياضى

2956

6016

نسرين خسروى

شقايق

هاديان

چهارم رياضى

3599

5863

سعيد مختارى

محمد

مرادى

چهارم رياضى

3942

5797

سعيد مختارى

احمد

يوسفى فورجان

چهارم رياضى

4273

5727

نسرين خسروى

فاطمه

خالقى زاده

چهارم رياضى

4835

5628

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

زهره گلخانى

طاهره

ناروقه

چهارم انسانى

99

7089

زهره گلخانى

مرضيه

حسينى

چهارم انسانى

160

6892

حامد رحمتى

امير رضا

اسداللهى

چهارم انسانى

275

6640

حامد رحمتى

جواد

ترسى سفتوك

چهارم انسانى

488

6308

زهره گلخانى

مهسا

كيوانى

چهارم انسانى

551

6246

زهره گلخانى

الهام

غلامعلى نژاد

چهارم انسانى

685

6133

زهره گلخانى

فاطمه

احمدى شاهرخت

چهارم انسانى

743

6084

حامد رحمتى

جواد

عيدى اسد آباد

چهارم انسانى

844

6007

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

نصيحتى

چهارم انسانى

1165

5817

زهره گلخانى

فائزه

اكبرى

چهارم انسانى

1303

5749

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

محمد عباسى

حسين

سبزه كار

نقشه‌بردارى سوم

1

7991

محمد عباسى

محمد

ذاكرى فر

نقشه‌بردارى سوم

2

7339

معين بنى اسدى

دانيال

اسحاقى

ساخت و توليد سوم

3

7066

سميرا نوروزنژاد

وجيهه سادات

علوى

معمارى سوم

77

6231

محمد عباسى

مرتضى

دانا

الكترونيك سوم

37

5699

محمد عباسى

مرتضى

رازقى

نقشه‌بردارى سوم

36

5252

محمد عباسى

محمد على

غلامى

نقشه‌بردارى سوم

37

5159

سميرا نوروزنژاد

مينا

نوروزى

كامپيوتر سوم

407

5100

محمد عباسى

سجاد

پرهيزگار

الكترونيك سوم

83

5074

محمد عباسى

ايمان

جوهرى

نقشه‌بردارى سوم

41

5053

 پیروز باشید