گروه آموزشی راز کنکور
نفرات برتر آزمون 8 خرداد 94   نام پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز آسیه بنی اسدی فاطمه جعفرزاده چهارم تجربى 272 7312 جواد جعفر زاده محمد رضا حسنى ياقوتى چهارم تجربى 468 7130 جواد جعفر زاده على كاهى چهارم تجربى 1008 6867 سميرا نوروزنژاد مهديه صفرزاده چهارم تجربى 1616 6699 آسیه بنی اسدی فاطمه اكبرى چهارم تجربى 2183 6577 جواد جعفر زاده اميد نامى اسد آباد چهارم تجربى 4154 6280 نسرين خسروى انسيه سيروسى شيرگ چهارم تجربى 5035 6182 سميرا نوروزنژاد مهلا سادات اسماعيلى چهارم تجربى 5200…

نفرات برتر آزمون

جمعه 08 خرداد 1394

نفرات برتر آزمون 8 خرداد 94

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

آسیه بنی اسدی

فاطمه

جعفرزاده

چهارم تجربى

272

7312

جواد جعفر زاده

محمد رضا

حسنى ياقوتى

چهارم تجربى

468

7130

جواد جعفر زاده

على

كاهى

چهارم تجربى

1008

6867

سميرا نوروزنژاد

مهديه

صفرزاده

چهارم تجربى

1616

6699

آسیه بنی اسدی

فاطمه

اكبرى

چهارم تجربى

2183

6577

جواد جعفر زاده

اميد

نامى اسد آباد

چهارم تجربى

4154

6280

نسرين خسروى

انسيه

سيروسى شيرگ

چهارم تجربى

5035

6182

سميرا نوروزنژاد

مهلا سادات

اسماعيلى

چهارم تجربى

5200

6167

جواد جعفر زاده

على

مشيرى راد

چهارم تجربى

5237

6163

آسیه بنی اسدی

محدثه سادات

شمسى

چهارم تجربى

6276

6051

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سعيد مختارى

على

قوى خزان

چهارم رياضى

1617

6274

سعيد مختارى

سيد امير

عباس زاده

چهارم رياضى

1774

6215

سعيد مختارى

امير

صالحيان

چهارم رياضى

1910

6164

سعيد مختارى

محمدحسين

سيروسى

چهارم رياضى

2566

5961

سعيد مختارى

سيد هاشم

هاشمى نيا

چهارم رياضى

2571

5960

نسرين خسروى

فاطمه

خالقى زاده

چهارم رياضى

3490

5750

نسرين خسروى

شقايق

هاديان

چهارم رياضى

4062

5626

سعيد مختارى

على

طحان پور

چهارم رياضى

4709

5520

سعيد مختارى

جليل

درختى

چهارم رياضى

5476

5402

سعيد مختارى

مهدى

صاحبى

چهارم رياضى

5884

5342

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

زهره گلخانى

طاهره

ناروقه

چهارم انسانى

123

6915

حامد رحمتى

امير رضا

اسداللهى

چهارم انسانى

336

6467

حامد رحمتى

جواد

ترسى سفتوك

چهارم انسانى

464

6311

حامد رحمتى

جواد

عيدى اسد آباد

چهارم انسانى

645

6138

زهره گلخانى

فاطمه

احمدى شاهرخت

چهارم انسانى

818

5999

حامد رحمتى

مرتضى

خسروى نوقاب

چهارم انسانى

892

5948

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

خزائى

چهارم انسانى

944

5914

زهره گلخانى

فائزه

اكبرى

چهارم انسانى

1101

5814

زهره گلخانى

الهام

غلامعلى نژاد

چهارم انسانى

1282

5724

اكرم شريفى نژاد

فاطمه

غضنفرى

چهارم انسانى

1524

5617

 

پیروز باشید