گروه آموزشی راز کنکور
در یک آزمون خوب داشتن نگرش پویا و سیال بسیار مهم است... یعنی اینکه شما باید بدانید آزمون خوب آزمونی نیست که روی چند سوال خاص تمرکز کنید و از حل کردن آنها خوشحال شوید! بلکه آزمونی است که به تمام سوالات ساده و یا متوسطی که می توانید به سادگی پاسخ دهدید بپردازید و اگر وقت اضافه آوردید به آن سوالات زمان گیر یا دشوار اختصاص دهید.نکته مهم دیگر حفظ تعادل روحی روانی در طول آزمون است.چرا که با از دست دادن تعادل سوالاتی را هم که می توانستید پاسخ دهید دیگر نمی توانید پاسخ دهید.

نکته بسیار مهم در مورد کنکور

دوشنبه 18 خرداد 1394

در یک آزمون خوب داشتن نگرش پویا و سیال بسیار مهم است...

کنکور آسان است,کنکور,کنکور 93,[categoriy]

یعنی اینکه شما باید بدانید آزمون خوب آزمونی نیست که روی چند سوال خاص تمرکز کنید و از حل کردن آنها خوشحال شوید! بلکه آزمونی است که به تمام سوالات ساده و یا متوسطی که می توانید به سادگی پاسخ دهدید بپردازید و اگر وقت اضافه آوردید به آن سوالات زمان گیر یا دشوار اختصاص دهید.نکته مهم دیگر حفظ تعادل روحی روانی در طول آزمون است.چرا که با از دست دادن تعادل سوالاتی را هم که می توانستید پاسخ دهید دیگر نمی توانید پاسخ دهید.