گروه آموزشی راز کنکور
اولین دوره جلسات مشاوره به صورت دو مشاوره آغاز شد و افرادی در گروه های مختلف برنامه ریزی و کارگاه اول این عزیزان به اتمام رسید .. دوستانی که مایل به ثبت نام هستند به کانون تماس بگیرند و از نظر هزینه ها که  طرح جدیدی در پرداخت اون گذاشتیم،اگاه بشوند تا اینکه  شما سروران بتونید از این کارگاه ها استفاده بکنید تلفن تماس :32527360-32531644

جلسات مشاوره

پنجشنبه 11 تير 1394

اولین دوره جلسات مشاوره به صورت دو مشاوره آغاز شد و افرادی در گروه های مختلف برنامه ریزی و کارگاه اول این عزیزان به اتمام رسید ..

دوستانی که مایل به ثبت نام هستند به کانون تماس بگیرند و از نظر هزینه ها که  طرح جدیدی در پرداخت اون گذاشتیم،اگاه بشوند تا اینکه  شما سروران بتونید از این کارگاه ها استفاده بکنید

تلفن تماس :32527360-32531644