گروه آموزشی راز کنکور
نفرات برتر آزمون 9 مرداد   پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز سميرا نوروزنژاد زهره حسن پور چهارم تجربى 74 7820 نسرين خسروى ندا جنگجو چهارم تجربى 479 7317 نسرين خسروى فاطمه عليزاده چهارم تجربى 1282 6869 سميرا نوروزنژاد زهرا محبتى فر چهارم تجربى 1352 6839 نسرين خسروى محبوبه محمودى چهارم تجربى 1679 6725 سميرا نوروزنژاد فاطمه خلوصى چهارم تجربى 1754 6700 مهران جانى سجاد فلاحتى چهارم تجربى 3674 6186 سميرا نوروزنژاد زهرا حسن پور چهارم تجربى 4168 6082 مهران جانى حسين رضائى چهارم تجربى…

نفرات برتر آزمون

جمعه 09 مرداد 1394

نفرات برتر آزمون 9 مرداد


 

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سميرا نوروزنژاد

زهره

حسن پور

چهارم تجربى

74

7820

نسرين خسروى

ندا

جنگجو

چهارم تجربى

479

7317

نسرين خسروى

فاطمه

عليزاده

چهارم تجربى

1282

6869

سميرا نوروزنژاد

زهرا

محبتى فر

چهارم تجربى

1352

6839

نسرين خسروى

محبوبه

محمودى

چهارم تجربى

1679

6725

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

خلوصى

چهارم تجربى

1754

6700

مهران جانى

سجاد

فلاحتى

چهارم تجربى

3674

6186

سميرا نوروزنژاد

زهرا

حسن پور

چهارم تجربى

4168

6082

مهران جانى

حسين

رضائى

چهارم تجربى

4222

6072

نسرين خسروى

محدثه

احمديان

چهارم تجربى

4770

5979

           

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سعيد مختارى

سعيد

عباسى

چهارم رياضى

176

7371

نسرين خسروى

كوثر

طالبى

چهارم رياضى

214

7268

سعيد مختارى

پوريا

نخعى

چهارم رياضى

302

7063

سعيد مختارى

سيد على

قائمى

چهارم رياضى

654

6652

نسرين خسروى

كوثر

مجتبائى

چهارم رياضى

894

6446

نسرين خسروى

نجمه

حبيبى دشت و بياض

چهارم رياضى

1451

6099

سعيد مختارى

امير مسعود

سپهريان

چهارم رياضى

1801

5935

نسرين خسروى

الهه

كيانى

چهارم رياضى

2028

5852

سعيد مختارى

محمد امين

درميانى

چهارم رياضى

2917

5548

سعيد مختارى

اويس

رمضانى

چهارم رياضى

2995

5521

           

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

ساجده سادات

حسينى

چهارم انسانى

193

6329

فرشته حقگو

نيلوفر

حبيب الهى

چهارم انسانى

246

6183

فرشته حقگو

فاطمه

زرگر

چهارم انسانى

393

5918

فرشته حقگو

نفيسه

واثق

چهارم انسانى

429

5869

فرشته حقگو

محدثه

مرتضى پور

چهارم انسانى

529

5752

فرشته حقگو

عارفه

محمدى مطلق

چهارم انسانى

652

5630

فرشته حقگو

زهرا

رزقى

چهارم انسانى

652

5630

فرشته حقگو

مرضيه سادات

ناصرى

چهارم انسانى

1055

5335

حامد رحمتى

امير حسين

اكبرى

چهارم انسانى

1722

5008

حامد رحمتى

امير حسين

پركشت

چهارم انسانى

1783

4987

           

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حامد رحمتى

صابر

وحدتى

سوم تجربى

1557

6228

فرشته حقگو

سوسن

تيزكار

سوم تجربى

1573

6221

فرشته حقگو

فاطمه

فرخى

سوم تجربى

2548

5883

حامد رحمتى

محمد رضا

شريف مقدم

سوم تجربى

4738

5354

فرشته حقگو

شقايق

يل يل

سوم تجربى

6532

5042

           

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

سيده فرزانه

اسلامى

سوم رياضى

87

7212

حامد رحمتى

ساسان

سربيشه گى

سوم رياضى

455

6172

فرشته حقگو

مژگان

احتشام زاده

سوم رياضى

1503

5284

فرشته حقگو

زينب

رجبى

سوم رياضى

1857

5087

فرشته حقگو

فاطمه

چدانى

سوم رياضى

2058

4996

حامد رحمتى

حجت

تفكر

سوم رياضى

2363

4856

           

پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حامد رحمتى

رضا

نعمتى

دوم تجربى

218

6556

 

حسن

جانى

دوم رياضى

921

5046