گروه آموزشی راز کنکور
نفرات برتر آزمون 6 شهریور   نام پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز نسرين خسروى محبوبه محمودى چهارم تجربى 191 7806 سميرا نوروزنژاد زهره حسن پور چهارم تجربى 273 7697 نسرين خسروى ندا جنگجو چهارم تجربى 877 7225 سميرا نوروزنژاد زهرا محبتى فر چهارم تجربى 960 7186 نسرين خسروى پريسا پرى پور چهارم تجربى 979 7174 مهران جانى حسين رضائى چهارم تجربى 2961 6501 نسرين خسروى زهرا دلاورى چهارم تجربى 3180 6444 سميرا نوروزنژاد فاطمه خلوصى چهارم تجربى 3326 6409 محمد مهدى وليان معين وليان چهارم تجربى…

نفرات برتر آزمون 6 شهریور

یکشنبه 15 شهريور 1394

نفرات برتر آزمون 6 شهریور


 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

نسرين خسروى

محبوبه

محمودى

چهارم تجربى

191

7806

سميرا نوروزنژاد

زهره

حسن پور

چهارم تجربى

273

7697

نسرين خسروى

ندا

جنگجو

چهارم تجربى

877

7225

سميرا نوروزنژاد

زهرا

محبتى فر

چهارم تجربى

960

7186

نسرين خسروى

پريسا

پرى پور

چهارم تجربى

979

7174

مهران جانى

حسين

رضائى

چهارم تجربى

2961

6501

نسرين خسروى

زهرا

دلاورى

چهارم تجربى

3180

6444

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

خلوصى

چهارم تجربى

3326

6409

محمد مهدى وليان

معين

وليان

چهارم تجربى

3911

6279

سعيد مختارى

سعيد

رونقى

چهارم تجربى

4703

6132

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سعيد مختارى

سعيد

عباسى

چهارم رياضى

213

7317

نسرين خسروى

كوثر

طالبى

چهارم رياضى

305

7093

سعيد مختارى

سيد على

قائمى

چهارم رياضى

457

6862

نسرين خسروى

كوثر

مجتبائى

چهارم رياضى

497

6816

سعيد مختارى

پوريا

نخعى

چهارم رياضى

590

6721

محمد مهدى وليان

سيد محمد حسين

عليپور

چهارم رياضى

755

6578

نسرين خسروى

نجمه

حبيبى

چهارم رياضى

1000

6392

سعيد مختارى

محسن

اسداللهى

چهارم رياضى

1137

6312

سعيد مختارى

امير حسين

آرين زاد

چهارم رياضى

1906

5937

سعيد مختارى

حامد

جعفرزاده

چهارم رياضى

2119

5852

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

ساجده سادات

حسينى

چهارم انسانى

293

6277

فرشته حقگو

نيلوفر

حبيب الهى

چهارم انسانى

347

6175

فرشته حقگو

نفيسه

واثق

چهارم انسانى

487

5980

فرشته حقگو

فاطمه

زرگر

چهارم انسانى

776

5694

اكرم شريفى نژاد

سيده سهيلا

حسينى فندخت

چهارم انسانى

918

5583

فرشته حقگو

زهرا

رزقى

چهارم انسانى

924

5579

زهره گلخانى

فرزانه

بلوچى

چهارم انسانى

1140

5448

فرشته حقگو

محدثه

مرتضى پور

چهارم انسانى

1233

5385

فرشته حقگو

مرضيه سادات

ناصرى

چهارم انسانى

1350

5320

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

سوسن

تيزكار

سوم تجربى

2294

6079

فرشته حقگو

فاطمه

فرخى

سوم تجربى

3192

5817

حامد رحمتى

محمد رضا

شريف مقدم

سوم تجربى

5147

5371

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

سيده فرزانه

اسلامى

سوم رياضى

446

6284

فرشته حقگو

زينب

رجبى

سوم رياضى

1770

5195

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حامد رحمتى

رضا

نعمتى

دوم تجربى

1031

5923

حامد رحمتى

على اصغر

موحد

دوم انسانى

60

5804

حامد رحمتى

الياس

پارسائى

دوم تجربى

1588

5608

مهران جانى

پوريا

جوهرى

دوم تجربى

1641

5580

پیروز باشید