گروه آموزشی راز کنکور
نفرات برتر آزمون 20 شهریور94   نام پشتیبان نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه تراز سميرا نوروزنژاد زهره حسن پور چهارم تجربى 119 7740 نسرين خسروى ندا جنگجو چهارم تجربى 832 7170 نسرين خسروى محبوبه محمودى چهارم تجربى 838 7165 نسرين خسروى پريسا پرى پور چهارم تجربى 957 7105 سميرا نوروزنژاد الهه انتظارى چهارم تجربى 1776 6790 محمد مهدى وليان امير حسين ساعدى چهارم تجربى 2082 6699 نسرين خسروى فاطمه عليزاده چهارم تجربى 2148 6680 سميرا نوروزنژاد فاطمه خلوصى چهارم تجربى 2250 6653 مهران جانى حسين رضائى…

نفرات برتر آزمون 20 شهریور

شنبه 21 شهريور 1394

نفرات برتر آزمون 20 شهریور94

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سميرا نوروزنژاد

زهره

حسن پور

چهارم تجربى

119

7740

نسرين خسروى

ندا

جنگجو

چهارم تجربى

832

7170

نسرين خسروى

محبوبه

محمودى

چهارم تجربى

838

7165

نسرين خسروى

پريسا

پرى پور

چهارم تجربى

957

7105

سميرا نوروزنژاد

الهه

انتظارى

چهارم تجربى

1776

6790

محمد مهدى وليان

امير حسين

ساعدى

چهارم تجربى

2082

6699

نسرين خسروى

فاطمه

عليزاده

چهارم تجربى

2148

6680

سميرا نوروزنژاد

فاطمه

خلوصى

چهارم تجربى

2250

6653

مهران جانى

حسين

رضائى

چهارم تجربى

3447

6355

سميرا نوروزنژاد

زهرا

حسن پور

چهارم تجربى

3981

6249

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

سعيد مختارى

سعيد

عباسى

چهارم رياضى

156

7454

سعيد مختارى

پوريا

نخعى

چهارم رياضى

214

7311

نسرين خسروى

كوثر

مجتبائى

چهارم رياضى

299

7144

نسرين خسروى

كوثر

طالبى

چهارم رياضى

461

6920

سعيد مختارى

سيد على

قائمى

چهارم رياضى

516

6861

سعيد مختارى

امير مسعود

سپهريان

چهارم رياضى

609

6758

سعيد مختارى

حامد

جعفرزاده

چهارم رياضى

706

6676

سعيد مختارى

محسن

اسداللهى

چهارم رياضى

768

6623

نسرين خسروى

نجمه

حبيبى

چهارم رياضى

999

6448

محمد مهدى وليان

سيد محمد حسين

عليپور

چهارم رياضى

1251

6305

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

ساجده سادات

حسينى

چهارم انسانى

305

6265

فرشته حقگو

فاطمه

زرگر

چهارم انسانى

311

6251

فرشته حقگو

نيلوفر

حبيب الهى

چهارم انسانى

331

6222

فرشته حقگو

نفيسه

واثق

چهارم انسانى

406

6094

فرشته حقگو

مرضيه سادات

ناصرى

چهارم انسانى

540

5901

فرشته حقگو

محدثه

مرتضى پور

چهارم انسانى

544

5897

فرشته حقگو

زهرا

مرادى

چهارم انسانى

884

5591

فرشته حقگو

عارفه

محمدى مطلق

چهارم انسانى

947

5542

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

فرشته حقگو

سوسن

تيزكار

سوم تجربى

449

6890

حامد رحمتى

صابر

وحدتى

سوم تجربى

2705

5938

فرشته حقگو

فاطمه

فرخى

سوم تجربى

3410

5732

حامد رحمتى

محمد رضا

شريف مقدم

سوم تجربى

3446

5723

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

حامد رحمتى

ساسان

سربيشه گى

سوم رياضى

288

6649

فرشته حقگو

سيده فرزانه

اسلامى

سوم رياضى

558

6109

فرشته حقگو

فائزه

حداد

سوم رياضى

1896

5071

 

نام پشتیبان

نام

نام خانوادگى

گروه آزمايشى

رتبه

تراز

 

حسن

جانى

دوم رياضى

563

5462

حامد رحمتى

رضا

نعمتى

دوم تجربى

1847

5457

مهران جانى

على رضا

اصغرى

دوم تجربى

2045

5369