گروه آموزشی راز کنکور
    تکنیک دو خودکار شما دانش آموزان می توانید با استفاده از این تکنیک در منزل زمان خود را تعیین و ذخیره نمائید برای استفاده از این تکنیک به شیوه ی زیر عمل می نمائیم. در ابتدا تعدادی تست تعیین می کنیم و زمانی برای زدن آن معین می کنیم مثال 10 تست از درس ریاضی به مدت 10 دقیقه و سپس شروع به تست زدن می نمائیم در ابتدا با خودکار آبی تست می زنیم بجایی می رسیم که زمان به اتمام می رسد ولی هنوز از تست ها تعدادی باقی مانده که می بایست رنگ خودکار خود را تغییر دهیم و بدون اینکه زمان را نگه داریم به…

تکنیک دو خودکار

جمعه 23 مرداد 1394

 

هنرستانی ها: تکنیک دو خودکار

 

تکنیک دو خودکار

شما دانش آموزان می توانید با استفاده از این تکنیک در منزل زمان خود را تعیین و ذخیره نمائید برای استفاده از این تکنیک به شیوه ی زیر عمل می نمائیم.

در ابتدا تعدادی تست تعیین می کنیم و زمانی برای زدن آن معین می کنیم مثال 10 تست از درس ریاضی به مدت 10 دقیقه و سپس شروع به تست زدن می نمائیم در ابتدا با خودکار آبی تست می زنیم بجایی می رسیم که زمان به اتمام می رسد ولی هنوز از تست ها تعدادی باقی مانده که می بایست رنگ خودکار خود را تغییر دهیم و بدون اینکه زمان را نگه داریم به تست زدن خود ادامه دهیم و بعد از پایان تست ها به زمانی که اضافه گذاشته ایم دقت می کنیم و بر تعداد تست هایی که خارج از زمان زده ایم تقسیم می کنیم و باید در تمرین های بعدی زمان خود را محدود تر کنیم.